آنتن تلوزیون (19)

چراغ ها (143)

چندراهی (18)

خرده جنس (295)

داکت (14)

سیم 0.5 (7)

سیم 0.75 (5)

سیم 1 (6)

سیم 1.5 (16)

سیم 10 (3)

سیم 16 (3)

سیم 2.5 (16)

سیم 4 (13)

سیم 5 (1)

سیم 6 (9)

سیم تک زوج (1)

سیم چهار زوج (1)

سیم ده زوج (1)

سیم دو زوج (2)

سیم شش زوج (1)

سیم و کابل (190)

فیوزها (63)

کابل 2 در 0.5 (2)

کابل 2 در 0.75 (4)

کابل 2 در 1 (3)

کابل 2 در 1.5 (5)

کابل 2 در 10 (1)

کابل 2 در 2.5 (4)

کابل 2 در 4 (4)

کابل 2 در 6 (3)

کابل 2 در 75 (1)

کابل 3 در 0.5 (1)

کابل 3 در 0.75 (1)

کابل 3 در 1 (1)

کابل 3 در 1.5 (2)

کابل 3 در 2.5 (1)

کابل 3 در 4 (1)

کابل 3 در 6 (1)

کابل 4 در 0.75 (1)

کابل 4 در 1 (2)

کابل 4 در 1.5 (2)

کابل 4 در 2.5 (1)

کابل 4 در 4 (1)

کابل 4 در 6 (1)

کابل 5 در 1 (1)

کابل 5 در 1.5 (2)

کابل 5 در 2.5 (1)

کابل 5 در 4 (1)

کابل 5 در 6 (1)

کلید و پریز (124)

لامپ (232)

محافظ برق (24)