برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع کابل برق را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

بازیابی

تصویرمحصولاتقیمتدسته بندیتوضیحاتوزنبرند
559,000 تومان
کابل 1.5 آذر پرتو 100 یاردی یا 90 متری مس ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

لیست قیمت عمده کابل

1,253,000 تومان

کابل 2.4

آذر پرتو

100 یاردی یا 90 متری

مس

ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

لیست قیمت عمده کابل

859,000 تومان

کابل 2.5

آذر پرتو

100 یاردی یا 90 متری

مس

ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

353,400 تومان

کابل 0.5*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

514,200 تومان

کابل 75*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

890,700 تومان

کابل 1.5*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

لیست قیمت عمده کابل

890,700 تومان

کابل 2.5*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

647,000 تومان

کابل 1*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

2,216,000 تومان

کابل 4*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

3,119,000 تومان

کابل 6*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

36,200 تومان

کابل 6*2 خشک

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

1,255,000 تومان

کابل 1.5*3

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

1,990,300 تومان

کابل 2.5*3

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

1,630,500 تومان

کابل 1.5*4

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

لیست قیمت عمده کابل

2,547,000 تومان

کابل 2.5*4

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

لیست قیمت عمده کابل

4,038,000 تومان

کابل 4*4

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

6,020,000 تومان

کابل 6*4

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

لیست قیمت عمده کابل

1,127,000 تومان

کابل کولر 1*4

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

1,583,000 تومان

کابل کولر 1.5*4

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

1,943,000 تومان

کابل کولر 1.5*5

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

514,200 تومان

کابل سفید 0.75*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

لیست قیمت عمده کابل

647,000 تومان

کابل سفید 1*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

لیست قیمت عمده کابل

890,700 تومان

کابل سفید 1.5*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

لیست قیمت عمده کابل

کابل 10*2 سهند دامغان
سیم ارت 10*2 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل 0.5*3 سهند دامغان
کابل 0.5*3 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل 1*3 سهند دامغان
کابل 1*3 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
875,200 تومان

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل 0.75*3 سهند دامغان
کابل 0.75*3 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل 4*3 سهند دامغان
کابل 4*3 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
3,025,000 تومان

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل 0.75*4 سهند دامغان
کابل 0.75*4 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل 1*4 سهند دامغان
کابل 1*4 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل 2.5*5 سهند دامغان
کابل 2.5*5 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
3,199,000 تومان

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل خشک 4*2 سهند دامغان
کابل خشک 4*2 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل کولر 1*5 سهند دامغان
کابل کولری 1*5 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل کیسه ای 0.5*2 سهند دامغان
کابل کیسه ای 0.5*2 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
316,500 تومان

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل کیسه ای 0.75*2 سهند دامغان
کابل کیسه ای 0.75*2 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
466,000 تومان

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل (کنترل شیلد) 1.5*2 سهند دامغان
کابل (کنترل شیلد) اندازه: 1.5*2
890,700 تومان

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل (کنترل شیلد) 1*2 سهند دامغان
کابل (کنترل شیلد) اندازه: 1*2
647,000 تومان

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل (کنترل شیلد) 2.5*2 سهند دامغان
کابل (کنترل شیلد) اندازه: 2.5*2
1,438,000 تومان

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

کابل کواکسیال آرجی rg59
مزایای کابل کواکسیال ارجی rg59 _  پهنای باند نسبتا وسیع مورد نیاز اکثر سرویس های مخابراتی و انتقال مناسب تصویر _  ظرفیت بالای انتقال ، حداکثر پهنای باند ۳۰۰ مگاهرتز _  دوام و پایداری خوب _  پایین بودن مخارج نگهداری معایب _  مخارج بالای نصب _  نصب مشکل تر نسبت به کابل های دیگر _  افت سیگنال در فواصل زیاد _  نیاز به استفاده از عناصر خاص برای انشعابات توجه : بهتر است جهت کابل کشی از فیش BNC کیفیت بالا در هر دو نوع فیش BNC پرسی و فیش BNC پیچی استفاه شود
کابل دوربین ترکیبی
شرکت سازنده: بلدن
نوع کابل : RG59 ترکیبی
متراژ حلقه : 305 متری
بسته بندی : کارتنی
جنس روکش : روکش پلی اتیلن شیلد دار و فویلدار
تعداد شیلد : 96 رشته
مغز کابل قطر 7
دو رشته برق نمره 0/50
کابل (کنترل شیلد) 1.5*3 سهند دامغان
کابل (کنترل شیلد) اندازه 1.5*3
1,255,000 تومان

متراژ ۰.۵±100
ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس

763,980 تومان

کابل ۱.۵ زحل
استاندارد واقعی،دارای شماره ردیابی
وزن حدودی ؟
ضخامت رشته ها تقریبا برابری با سهند دامغان
۱۰۰متر کامل،مس

بالای ۱۰میلیون ۷۴۹۰۰۰ ت
بین۵ الی ۱۰ میلیون ۷۵۶۴۹۰ت
زیر ۵میلیون ۷۶۳۹۸۰ت

1,798,000 تومان

کابل ۴×۲ زحل
استاندارد واقعی،دارای شماره ردیابی
وزن حدودی ؟
ضخامت رشته ها تقریبا برابری با سهند دامغان
۱۰۰متر کامل،مس

بالای ۱۰میلیون ۱۷۹۸۰۰۰ت
بین۵ الی ۱۰ میلیون ۱۸۱۵۹۸۰ت
زیر ۵میلیون ۱۸۳۳۹۶۰ت

1,200,540 تومان

کابل ۲.۵ زحل
استاندارد واقعی،دارای شماره ردیابی
وزن حدودی ؟
ضخامت رشته ها تقریبا برابری با سهند دامغان
۱۰۰متر کامل،مس

بالای ۱۰میلیون ۱۱۷۷۰۰۰ت
بین۵ الی ۱۰ میلیون ۱۱۸۸۷۷۰ت
زیر ۵میلیون ۱۲۰۰۵۴۰ت

2,685,700 تومان

کابل ۶×۲ زحل
استاندارد واقعی،دارای شماره ردیابی
وزن حدودی ؟
ضخامت رشته ها تقریبا برابری با سهند دامغان
۱۰۰متر کامل،مس

بالای ۱۰میلیون ۲۶۸۵۷۰۰ت
بین۵ الی ۱۰ میلیون ۲۷۱۲۵۵۷ت
زیر ۵میلیون ۲۷۳۹۴۱۴ت

466,000 تومان
466,000 تومان
875,200 تومان
3,025,000 تومان
4,485,000 تومان
5,020,000 تومان