پخش عمده لوازم الکتریکی

رضا عبدی ۰۹۱۲۷۶۶۳۸۹۷

شرکت عبدی الکتریک

تهران، جاده شهریار

برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات پنل روکار را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Showing 1 - 37 out of 37

Page 1 out of 1

عکس نام قیمت
پنل بیضی ۲۰ وات روکار
پنل روکار گرد ساده 15 وات آفتابی افراتاب
آفتابی(کمی به سفیدی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت
170,024 تومان
پنل روکار گرد ساده 15 وات مهتابی سرد(سفید سفید) افراتاب
مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با دو سال ضمانت
170,024 تومان
پنل روکار گرد ساده 15 وات سفید سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) افراتاب
سفید سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت
170,024 تومان
پنل روکار گرد ساده 15 وات مهتابی(کمی به زردی میزنه) افراتاب
مهتابی(کمی به زردی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت
170,024 تومان
پنل روکار 24 وات برند دلتا
پنل سقفی روکار مربع 18 وات LED افراتاب
پنل سقفی روکار مربع ۱۸ وات LED افراتاب مهتابی سرد (سفید سفید) با دو سال ضمانت هر کارتن ۱۲ عدد
پنل سقفی روکار گِرد 24 وات LED افراتاب
پنل سقفی روکار گِرد ۲۴ وات LED افراتاب مهتابی سرد (سفید سفید) با دو سال ضمانت هر کارتن ۸ عدد
پنل ۱۲وات سقفی روکار گرد آفتابی افراتاب
آفتابی(کمی به سفیدی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت
170,228 تومان
پنل ۱۲وات سقفی روکار گرد مهتابی سرد افراتاب
مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با دو سال ضمانت
170,228 تومان
پنل ۱۲وات سقفی روکار گرد سفید سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) افراتاب
سفید سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت
170,228 تومان
پنل ۱۲وات سقفی روکار گرد مهتابی(کمی به زردی میزنه) افراتاب
مهتابی(کمی به زردی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت
170,228 تومان
پنل ۲۴ وات روکار دایره
پنل ۳۰وات روکار گرد ساده آفتابی افراتاب
آفتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
342,015 تومان
پنل ۳۰وات روکار گرد ساده مهتابی سرد(سفید سفید) افراتاب
مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با دو سال ضمانت
342,015 تومان
پنل ۳۰وات روکار گرد ساده مهتابی(کمی به زردی میزنه) افراتاب
مهتابی(کمی به زردی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت
342,015 تومان
پنل ۳۰وات روکار گرد ساده سفید سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) افراتاب
سفید سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت
342,015 تومان
پنل 12 وات روکار مربع 17 سانت آفتابی افراتاب
پنل 12 وات روکار مربع 17 سانت افراتاب آفتابی(کمی به سفیدی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  20 عدد
170,228 تومان
پنل 12 وات روکار مربع 17 سانت مهتابی سرد(سفید سفید) افراتاب
پنل 12 وات روکار مربع 17 سانت افراتاب مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  20 عدد
170,228 تومان
پنل 12 وات روکار مربع 17 سانت مهتابی سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) افراتاب
پنل 12 وات روکار مربع 17 سانت افراتاب مهتایی سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  20 عدد
170,228 تومان
پنل 12 وات روکار مربع 17 سانت مهتابی(کمی به زردی میزنه) افراتاب
پنل 12 وات روکار مربع 17 سانت افراتاب مهتابی(کمی به زردی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  20 عدد
170,228 تومان
پنل 13 وات روکار بیضی ضد آب آفتابی افراتاب
پنل 13 وات روکار بیضی ضد آب افراتاب آفتابی(کمی به سفیدی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  20 عدد
132,579 تومان
پنل 13 وات روکار بیضی ضد آب مهتابی سرد(سفید سفید) افراتاب
پنل 13 وات روکار بیضی ضد آب افراتاب مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  20 عدد
132,579 تومان
پنل 13 وات روکار بیضی ضد آب سفید سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) افراتاب
پنل 13 وات روکار بیضی ضد آب افراتاب سفید سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  20 عدد
132,579 تومان
پنل 13 وات روکار بیضی ضد آب مهتابی(کمی به زردی میزنه) افراتاب
پنل 13 وات روکار بیضی ضد آب افراتاب مهتابی(کمی به زردی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  20 عدد
132,579 تومان
پنل 18 وات برند دلتا
پنل ۲۰ وات ال ای دی روکار دایره
پنل ۲۰ وات روکار ال ای دی مربع
پنل 20 وات روکار گرد ساده افراتاب
پنل 20 وات روکار گرد ضد آب آفتابی افراتاب
پنل 20 وات روکار گرد ضد آب افراتاب آفتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  12 عدد
229,975 تومان
پنل 20 وات روکار گرد ساده افراتاب
پنل 20 وات روکار گرد ضد آب مهتابی سرد(سفید سفید) افراتاب
پنل 20 وات روکار گرد ضد آب افراتاب مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  12 عدد
229,975 تومان
پنل 20 وات روکار گرد ساده افراتاب
پنل 20 وات روکار گرد ضد آب سفید سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) افراتاب
پنل 20 وات روکار گرد ضد آب افراتاب سفید سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  12 عدد
229,975 تومان
پنل 20 وات روکار گرد ساده افراتاب
پنل 20 وات روکار گرد ضد آب مهتابی(کمی به زردی میزنه) افراتاب
پنل 20 وات روکار گرد ضد آب افراتاب مهتابی(کمی به زردی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  12 عدد
229,975 تومان
پنل 25 وات روکار دایره
پنل 8 وات روکار بیضی ضدآب آفتابی افراتاب
پنل 8 وات روکار بیضی ضدآب افراتاب آفتابی(کمی به سفیدی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  20 عدد
101,719 تومان
پنل 8 وات روکار بیضی ضدآب سفید سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) افراتاب
پنل 8 وات روکار بیضی ضدآب افراتاب سفید سرد(آفتابی، کمی به سفیدی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  20 عدد
101,719 تومان
پنل 8 وات روکار بیضی ضدآب مهتابی (کمی به زردی میزنه) افراتاب
پنل 8 وات روکار بیضی ضدآب افراتاب مهتابی (کمی به زردی میزنه) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  20 عدد
101,719 تومان
پنل 8 وات روکار بیضی ضدآب مهتابی سرد افراتاب
پنل 8 وات روکار بیضی ضدآب افراتاب مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با دو سال ضمانت تعداد در هر کارتن  20 عدد
101,719 تومان