پخش عمده لوازم الکتریکی

رضا عبدی ۰۹۱۲۷۶۶۳۸۹۷

شرکت عبدی الکتریک

تهران، جاده شهریار

برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع کلید پریز را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Reset

Showing 1 - 132 out of 132

Page 1 out of 1

تصویر نام قیمت
پریز برق ساده مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز برق ساده پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
43,300 تومان
پریز ارت دار مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز برق ارت دار پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
49,900 تومان
کلید یک پل مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید تک پل  پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
39,200 تومان
کلید دو پل مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید دوپل  پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
43,300 تومان
کلید راه پله مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید راه پله پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
39,100 تومان
کلید شاسی زنگ مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید شاسی زنگ  پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
39,100 تومان
پریز تلفن دو منظوره مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز تلفن دو منظوره پدیده  اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
43,300 تومان
پریز آنتن تلویزیون مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز آنتن پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
40,100 تومان
زنگ بیزر مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب زنگ بیزر پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
92,200 تومان
کلید کولر مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید کولر پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
68,700 تومان
پریز برق ساده الماس آسیا الکتریک
پریز برق ساده مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز برق ساده الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
42,300 تومان
پریز برق ارت دار مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز برق ارت  الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
48,900 تومان
کلید تک پل الماس آسیا الکتریک
کلیدتک پل مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید تک پل  الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
38,200 تومان
کلید دو پل مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید دوپل  الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
42,300 تومان
شاسی زنگ الماس آسیا الکتریک
کلید شاسی زنگ مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب شاسی زنگ  الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
38,100 تومان
شاسی راه پله الماس آسیا الکتریک
شاسی راه پله مدل الماس آسیا لکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب شاسی راه پله الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
38,100 تومان
پریز تلفن دومنظوره الماس آسیا الکتریک
پریز تلفن دو منظوره مدل الماس آسیا

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز تلفن دو منظوره الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
42,300 تومان
پریز آنتن الماس آسیا الکتریک
پریز آنتن مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز آنتن الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
39,100 تومان
زنگ بیزر الماس آسیا الکتریک
زنگ بیزر مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب زنگ بیزر  الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
91,200 تومان
کلید کولر مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید کولر الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
67,700 تومان
پریز برق ساده مدل سیلور آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز برق ساده سیلور اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
43,300 تومان
پریز ارت دار مدل سیلور آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز ارت دار سیلور اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
49,900 تومان
کلید یک پل مدل سیلور آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید تک پل  سیلور اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
39,200 تومان
کلید دو پل مدل سیلور آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید دوپل سیلور اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
43,300 تومان
کلید تبدیل مدل سیلور آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید تبدیل سیلور اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
41,500 تومان
شاسی زنگ مدل سیلور آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب شاسی زنگ  سیلور اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
39,100 تومان
کلید راه پله مدل سیلور آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید راه پله  سیلور اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
39,100 تومان
پریز تلفن دو منظوره مدل سیلور آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز تلفن دو منظوره سیلور اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
43,300 تومان
پریز آنتن تلویزیون مدل سیلور آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز آنتن سیلور اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
40,100 تومان
زنگ بیزر مدل سیلور آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب زنگ بیزر سیلور اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
92,200 تومان
کلید کولر مدل سیلور آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید کولر سیلور اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
68,700 تومان
پریز برق ساده مدل دودی آمیتیس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز برق ساده دودی اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
49,800 تومان
پریز برق ارت دار مدل دودی آمیتیس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز برق ارت دار دودی اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
56,400 تومان
کلید تک پل مدل دودی آمیتیس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد

مکانیزم + قاب کلید تک پل دودی اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
45,700 تومان
کلید دو پل مدل دودی آسیا الکتریک
کلید دو پل مدل دودی آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید دو پل  دودی اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
49,800 تومان
کلید تبدیل مدل دودی آسیا الکتریک
کلید تبدیل مدل دودی آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید تبدیل دودی اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
48,000 تومان
شاسی راه پله مدل دودی آمیتیس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب شاسی راه پله دودی اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
45,600 تومان
شاسی زنگ مدل دودی آسیا الکتریک
شاسی زنگ مدل دودی آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب شاسی زنگ دودی اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد
45,600 تومان
پریز تلفن دو منظوره مدل دودی آسیا الکتریک
پریز تلفن دو منظوره مدل دودی آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز تلفن دو منظوره دودی اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
49,800 تومان
پریز آنتن مدل دودی آسیا الکتریک
پریز آنتن مدل دودی آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز آنتن دودی اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
46,600 تومان
زنگ بیزر مدل دودی آسیا الکتریک
زنگ بیزر مدل دودی آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب زنگ بیزر دودی اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد
98,700 تومان
کلید کولر مدل دودی آسیا الکتریک
کلید کولر مدل دودی آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید کولر  دودی اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد
75,200 تومان
شاسی زنگ مدل آنتیک آسیا الکتریک
کلید بین راهی آسیا الکتریک

حداقل خرید 75عدد

تعداد در هر کارتن 750
11,011 تومان
کلید بالابر پویان اصفهان

هر تعداد میشه

تعداد در هر کارتن 24عدد
393,000 تومان
کلید دوپل صنعتی پارت الکتریک

حداقل خرید 10 عدد

کلید دوپل صنعتی پارت الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در هر کارتن 100عدد
کلید تک پل صنعتی پارت الکتریک

حداقل خرید 10 عدد

کلید تک پل صنعتی پارت الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در هر کارتن 100عدد
پریز ارت دار صنعتی پارت الکتریک

حداقل خرید 10 عدد

  پریز ارت دار پارت الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در هر کارتن 100عدد  
کلید بین راهی صدفی کولاک

حداقل خرید 30 عدد

شاسی راه پله مدل آنتیک آسیا الکتریک
مکانیزم دوپل آسیا الکتریک
مکانیزم دوپل آسیا الکتریک

حداقل خرید 10 عدد

مکانیزم دوپل آسیا الکتریک تعداد در بسته ۱۰عدد
31,000 تومان
مکانیزم کلید کولر آسیا الکتریک
مکانیزم کلید کولر آسیا الکتریک

حداقل خرید 10 عدد

مکانیزم کلید کولر آسیا الکتریک تعداد در بسته ۱۰عدد
56,400 تومان
مکانیزم کلید تک پل آسیا الکتریک
مکانیزم کلید تک پل آسیا الکتریک

حداقل خرید 10 عدد

مکانیزم کلید تک پل آسیا الکتریک تعداد در بسته ۱۰عدد
26,900 تومان
مکانیزم کلید تبدیل آسیا الکتریک
مکانیزم کلید تبدیل آسیا الکتریک

حداقل خرید 10 عدد

مکانیزم کلید تبدیل آسیا الکتریک تعداد در بسته ۱۰عدد
29,200 تومان
مکانیزم زنگ بیزر آسیا الکتریک
مکانیزم زنگ بیزر آسیا الکتریک

حداقل خرید 10 عدد

مکانیزم زنگ بیزر آسیا الکتریک تعداد در بسته ۱۰عدد
79,900 تومان
مکانیزم پریز آنتن آسیا الکتریک
مکانیزم پریز آنتن آسیا الکتریک

حداقل خرید 10 عدد

مکانیزم پریز آنتن آسیا الکتریک تعداد در بسته ۱۰عدد
27,800 تومان
مکانیزم پریز تلفن دو منظوره آسیا الکتریک
31,000 تومان
مکانیزم پریز برق ارت دار آسیا الکتریک
مکانیزم پریز برق ارت دار آسیا الکتریک

حداقل خرید 10 عدد

مکانیزم پریز برق ارت دار آسیا الکتریک تعداد در بسته ۱۰عدد
37,600 تومان
مکانیزم شاسی راه پله
مکانیزم شاسی راه پله آسیا الکتریک

حداقل خرید 10 عدد

مکانیزم شاسی راه پله آسیا الکتریک تعداد در بسته ۱۰عدد
26,800 تومان
مکانیزم شاسی زنگ آسیا الکتریک
مکانیزم شاسی زنگ آسیا الکتریک

حداقل خرید 10 عدد

مکانیزم شاسی زنگ آسیا الکتریک تعداد در بسته ۱۰عد
26,800 تومان
مکانیزم پریز برق ساده آسیا الکتریک
مکانیزم پریز برق ساده آسیا الکتریک

حداقل خرید 10 عدد

مکانیزم پریز برق ساده آسیا الکتریک تعداد در بسته ۱۰عدد
31,000 تومان
قاب کلید دوپل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد  

قاب کلید دو پل پدیده آسیا الکتریک در پشت قاب ۴تا خار داره که به راحتی به مکانیزم کلید تک پل  آسیا الکتریک وصل میشه و یه پیچ هم در وسط دارد.
12,300 تومان
قاب کلید تک پل پدیده آسیا الکتریک
قاب کلید تبدیل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد

قاب کلید تبدیل پدیده آسیا الکتریک
12,300 تومان
قاب شاسی زنگ پدیده آسیا الکتریک
12,300 تومان
قاب پریز برق ارت دار پدیده آسیا الکتریک
12,300 تومان
قاب پریز برق ساده پدیده آسیا الکتریک
قاب پریز برق ساده پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد

قاب پریز برق ساده پدیده آسیا الکتریک

تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
12,300 تومان
قاب شاسی زنگ پدیده آسیا الکتریک
12,300 تومان
قاب کلید تایمر راه پله پدیده آسیا الکتریک
قاب کلید تایمر راه پله پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد

قاب کلیدتایمر راه پله پدیده آسیا الکتریک در پشت قاب ۴تا خار داره که به راحتی به مکانیزم کلید تک پل  آسیا الکتریک وصل میشه و یه پیچ هم در وسط دارد.
12,300 تومان
قاب پریز تلفن دو منظوره آسیا الکتریک
12,300 تومان
قاب کلید تک پل پدیده آسیا الکتریک
قاب کلید تک پل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد

قاب کلید تک پل پدیده آسیا الکتریک در پشت قاب ۴تا خار داره که به راحتی به مکانیزم کلید تک پل  آسیا الکتریک وصل میشه و یه پیچ هم در وسط دارد.
12,300 تومان
قاب کلید کولر پدیده آسیا الکتریک
12,300 تومان
قاب پریز آنتن پدیده آسیا الکتریک
12,300 تومان
18,800 تومان
18,800 تومان
18,800 تومان
18,800 تومان
18,800 تومان
18,800 تومان
18,800 تومان
18,800 تومان
18,800 تومان
18,800 تومان
18,800 تومان
11,300 تومان
11,300 تومان
11,300 تومان
11,300 تومان
11,300 تومان
11,300 تومان
11,300 تومان
11,300 تومان
11,300 تومان
11,300 تومان
12,300 تومان
12,300 تومان
12,300 تومان
12,300 تومان
12,300 تومان
12,300 تومان
12,300 تومان
12,300 تومان
12,300 تومان
12,300 تومان
12,300 تومان
کلید سیمون پریز دار تک فاز وحدت الکتریک

هر تعداد میشه

تعداد در هر کارتن 75عدد
78,869 تومان
مكان گيرنده
94,449 تومان
مكان گيرنده
مكان گيرنده
کلید کولر روکار کیا صنعت

هر تعداد میشه

تعداد در هر کارتن 100عدد
39,300 تومان
پریز بارانی ارت دار آفر الکترونیک

حداقل خرید 10عدد

تعداد در هر بسته 10عدد تعداد در هر کارتن 50عدد
32,000 تومان
کلید تک پل بارانی آفر الکترونیک

حداقل خرید 10عدد

تعداد در هر بسته 10عدد تعداد در هر کارتن 50عدد
30,600 تومان
کلید دوپل بارانی آفر الکترونیک

حداقل خرید 10عدد

تعداد در هر بسته 10عدد تعداد در هر کارتن 50عدد
31,700 تومان
78,896 تومان
مكان گيرنده
پریز شبکه الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز شبکه الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد
80,000 تومان
مكان گيرنده
4,700 تومان
36,500 تومان
36,500 تومان
کلید تبدیل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید تبدیل پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
41,500 تومان
کلید تبدیل الماس آسیا الکتریک
کلید تبدیل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید تبدیل الماس آسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
40,500 تومان
لامپ نئون باسیم آسیا
1,860 تومان
پریز برق ساده روکار رز آسیا الکتریک
31,950 تومان
کلید تک پل روکار رز آسیا الکتریک
32,900 تومان
کلید دوپل روکار رز آسیا الکتریک
33,850 تومان
پریز تلفن دو منظوره روکار رز آسیا الکتریک
32,900 تومان