فروش عمده لوازم الکتریکی ، سیم و کابل ، کلید و پریز

شرکت پخش عبدی الکتریک

آخرین بروزرسانی :مهر 1400

بازیابی

محصولاتقیمتموجودی
14,720 تومان
16,320 تومان
14,370 تومان
15,920 تومان
14,720 تومان
14,720 تومان
16,720 تومان
15,320 تومان
33,920 تومان
28,720 تومان
14,900 تومان
16,500 تومان
14,550 تومان
16,100 تومان
14,900 تومان
14,900 تومان
16,900 تومان
15,500 تومان
34,100 تومان
28,900 تومان
15,760 تومان
17,390 تومان
15,410 تومان
16,960 تومان
15,960 تومان
15,760 تومان
15,760 تومان
17,760 تومان
16,360 تومان
34,960 تومان
29,760 تومان
19,500 تومان
21,100 تومان
19,150 تومان
20,700 تومان
19,700 تومان
19,500 تومان
19,500 تومان
21,500 تومان
20,100 تومان
38,700 تومان
33,500 تومان
25,700 تومان
28,700 تومان
25,700 تومان
28,300 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
27,600 تومان
51,500 تومان
45,000 تومان
11,400 تومان
12,100 تومان
13,600 تومان
12,800 تومان
14,000 تومان
15,500 تومان
700 تومان
6,100 تومان
10,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

126,000 تومان
15,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

16,650 تومان
22,950 تومان
33,300 تومان
45,900 تومان
71,100 تومان
89,100 تومان
130,500 تومان
164,700 تومان
238,500 تومان
20,700 تومان

در انبار موجود نمی باشد

24,300 تومان
20,700 تومان

در انبار موجود نمی باشد

24,300 تومان

در انبار موجود نمی باشد

8,109 تومان
8,109 تومان
46,410 تومان
64,974 تومان
74,256 تومان

در انبار موجود نمی باشد

78,897 تومان

در انبار موجود نمی باشد

83,538 تومان

در انبار موجود نمی باشد

139,230 تومان

در انبار موجود نمی باشد

241,332 تومان
20,021 تومان
19,800 تومان
12,036 تومان
15,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

18,105 تومان

در انبار موجود نمی باشد

28,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

26,928 تومان
121,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

41,769 تومان
193,600 تومان

در انبار موجود نمی باشد

148,512 تومان
315,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

21,400 تومان

در انبار موجود نمی باشد

19,747 تومان

در انبار موجود نمی باشد

در انبار موجود نمی باشد

21,348 تومان

در انبار موجود نمی باشد

19,920 تومان
114,400 تومان

در انبار موجود نمی باشد

178,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

40,000 تومان
18,200 تومان
53,550 تومان
58,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

135,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

4,900 تومان

در انبار موجود نمی باشد

17,350 تومان
22,400 تومان
20,670 تومان
74,700 تومان
14,300 تومان

در انبار موجود نمی باشد

12,100 تومان

در انبار موجود نمی باشد

25,350 تومان

در انبار موجود نمی باشد

16,900 تومان

در انبار موجود نمی باشد

31,200 تومان

در انبار موجود نمی باشد

26,700 تومان

در انبار موجود نمی باشد

51,350 تومان

در انبار موجود نمی باشد

10,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

28,200 تومان

در انبار موجود نمی باشد

11,550 تومان

در انبار موجود نمی باشد

4,300 تومان
4,300 تومان
5,100 تومان
6,520 تومان
15,250 تومان
2,800 تومان
17,050 تومان
15,100 تومان
14,000 تومان
142,000 تومان
448,000 تومان
226,000 تومان
97,500 تومان
77,700 تومان
95,300 تومان
15,500 تومان
13,450 تومان
10,550 تومان

در انبار موجود نمی باشد

572,000 تومان
53,800 تومان
108,000 تومان
270,000 تومان
99,200 تومان
99,200 تومان
99,200 تومان
92,500 تومان
50,400 تومان
50,400 تومان
36,700 تومان
52,500 تومان
61,500 تومان
86,500 تومان
86,500 تومان
64,500 تومان
42,600 تومان
46,400 تومان

در انبار موجود نمی باشد

5,050 تومان
5,050 تومان
1,800 تومان
2,750 تومان
248,800 تومان
373,200 تومان
248,800 تومان
617,200 تومان
559,000 تومان
1,253,000 تومان
859,000 تومان
211,000 تومان
375,000 تومان
572,000 تومان
358,000 تومان
359,000 تومان
552,200 تومان
553,200 تومان
552,200 تومان
896,000 تومان
895,000 تومان
1,343,000 تومان
1,342,000 تومان
285,400 تومان
395,500 تومان
495,800 تومان
729,000 تومان
1,136,500 تومان
353,400 تومان
514,200 تومان
890,700 تومان
890,700 تومان
647,000 تومان
2,216,000 تومان
3,119,000 تومان
36,200 تومان
1,255,000 تومان
1,990,300 تومان
1,630,500 تومان
2,547,000 تومان
4,038,000 تومان
6,020,000 تومان
1,127,000 تومان
1,583,000 تومان
1,943,000 تومان
514,200 تومان
647,000 تومان
890,700 تومان
504 تومان
760 تومان
1,360 تومان
2,330 تومان
3,470 تومان
5,000 تومان
6,720 تومان
4,492 تومان
2,375 تومان
61,600 تومان
7,060 تومان
132,200 تومان
5,450 تومان
101,000 تومان
1,000 تومان
9,500 تومان
26,700 تومان
47,300 تومان
57,900 تومان
66,800 تومان
77,500 تومان
76,000 تومان
88,200 تومان
117,500 تومان
112,000 تومان
122,900 تومان
149,000 تومان
86,500 تومان
102,400 تومان
110,500 تومان
130,000 تومان
129,100 تومان
144,000 تومان
162,000 تومان
124,600 تومان
196,000 تومان
206,000 تومان
226,000 تومان
125,000 تومان
98,000 تومان
8,820 تومان
18,000 تومان
22,400 تومان
26,600 تومان
31,100 تومان
10,650 تومان
66,000 تومان
140,800 تومان
81,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

110,000 تومان
79,200 تومان
70,400 تومان
140,800 تومان
127,600 تومان

در انبار موجود نمی باشد

61,600 تومان

در انبار موجود نمی باشد

61,600 تومان
133,400 تومان

در انبار موجود نمی باشد

16,900 تومان
46,900 تومان
9,380 تومان
165,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

4,100 تومان
702,000 تومان
723,000 تومان
743,000 تومان
763,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

763,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

784,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

839,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

861,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

907,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

162,000 تومان
171,000 تومان
179,000 تومان
1,116,000 تومان
1,116,000 تومان
1,125,000 تومان
792,000 تومان
1,152,000 تومان
26,747,000 تومان
1,715,000 تومان
114,000 تومان
95,500 تومان
95,000 تومان
132,000 تومان
1,710,000 تومان
378,000 تومان
132,000 تومان
122,000 تومان
3,460 تومان
5,050 تومان
6,050 تومان
6,720 تومان
10,400 تومان
15,850 تومان
21,200 تومان
26,200 تومان
6,000 تومان
9,120 تومان
320 تومان
450 تومان
8,400 تومان
10,650 تومان
8,970 تومان
730 تومان
570 تومان
4,300 تومان
6,450 تومان
26,400 تومان
30,200 تومان
45,200 تومان
68,500 تومان
26,900 تومان
40,400 تومان

در انبار موجود نمی باشد

47,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

2,800 تومان
5,400 تومان
5,400 تومان
3,330 تومان
3,640 تومان
3,810 تومان
6,850 تومان
15,100 تومان
3,810 تومان

در انبار موجود نمی باشد

6,400 تومان
3,550 تومان
16,000 تومان
7,730 تومان
9,650 تومان
15,200 تومان
33,300 تومان
9,400 تومان
10,600 تومان
1,950 تومان
1,950 تومان
247 تومان
2,900 تومان
790 تومان
10,650 تومان
3,250 تومان
4,000 تومان
8,800 تومان
10,700 تومان
20,200 تومان

در انبار موجود نمی باشد

42,000 تومان
13,900 تومان
47,100 تومان
24,000 تومان
38,000 تومان
39,000 تومان
97,000 تومان
21,300 تومان
5,160 تومان
2,310 تومان
11,900 تومان
19,840 تومان
154,000 تومان
165,500 تومان
9,380 تومان
3,600 تومان
2,055 تومان

در انبار موجود نمی باشد

59,400 تومان
72,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

437,000 تومان
4,600 تومان
4,850 تومان
4,650 تومان
4,950 تومان
9,100 تومان
12,700 تومان
49,000 تومان
8,850 تومان
16,650 تومان
21,150 تومان
28,800 تومان
20,300 تومان

در انبار موجود نمی باشد

34,300 تومان

در انبار موجود نمی باشد

20,021 تومان

در انبار موجود نمی باشد

572 تومان
1,815,000 تومان
402,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

322,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

680,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

115,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

115,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

103,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

در انبار موجود نمی باشد

149,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

15,759 تومان

در انبار موجود نمی باشد

در انبار موجود نمی باشد

13,200 تومان
1,730 تومان
2,084 تومان
12,550 تومان
86,400 تومان
10,000 تومان
12,100 تومان
11,800 تومان
11,200 تومان
6,250 تومان
15,700 تومان
47,100 تومان
128,000 تومان
12,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

880,000 تومان
1,408,000 تومان
15,600 تومان

در انبار موجود نمی باشد

16,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

15,200 تومان
298,000 تومان
569,000 تومان
19,530 تومان

در انبار موجود نمی باشد

در انبار موجود نمی باشد

18,105 تومان

در انبار موجود نمی باشد

274,000 تومان
5,200 تومان
10,560 تومان
78,200 تومان
41,769 تومان

در انبار موجود نمی باشد

20,700 تومان
291,200 تومان
157,794 تومان
5,720 تومان
37,900 تومان
34,800 تومان
44,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد