لیست قیمت انواع سیم و کابل

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع سیم و کابل سهند دامغان را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

 


تصویرناموزنقیمت
کابل 10*2 سهند دامغان
سیم ارت 10*2 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم ارت 0.5*1 سهند دامغان
سیم ارت 0.5*1 سهند دامغان 100 متر استاندارد دارای شماره ردیابی
149,000 تومان
سیم ارت 0.75*1 سهند دامغان
سیم ارت 0.75*1 سهند دامغان 100 متر استاندارد دارای شماره ردیابی
205,500 تومان
سیم ارت 1*1 سهند دامغان
سیم ارت 1*1 سهند دامغان 100 متر استاندارد دارای شماره ردیابی
267,500 تومان
376,600 تومان
376,600 تومان
376,600 تومان
598,000 تومان
552,200 تومان
598,000 تومان
967,300 تومان
967,300 تومان
967,300 تومان
1,448,500 تومان
311,000 تومان
791,000 تومان
1 2 3 4