برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع سیم برق ساختمان را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

بازیابی

تصویرمحصولاتقیمتدسته بندیتوضیحاتبرندوزن
237,000 تومان
وزن سیم 1.5 ثامن : 1/560 کیلوگرم 100 یاردی یا 90 متری مس ضخامت رشته ها کمتر از دامغان
356,000 تومان

وزن سیم 2.5 ثامن خراسان: 2/510 کیلوگرم

100 یاردی یا 90 متری

مس

ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

593,000 تومان

وزن سیم 1.5 ثامن : 1/560 کیلوگرم

100 یاردی یا 90 متری

مس

ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

سیم 1.4 برند ثامن خراسان
590,000 تومان

سیم 1.4 ثامن خراسان

100 یاردی یا 90 متری

مس

ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

358,000 تومان

وزن سیم ۱.۵ دامغان : ۲/۰۶۰ کیلوگرم

سهند دامغان

با نشان استاندارد واقعی

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

359,000 تومان

وزن سیم ۱.۵ دامغان : ۲/۰۶۰ کیلوگرم

سهند دامغان

با نشان استاندارد واقعی

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

552,200 تومان

وزن سیم ۲.۵ دامغان : ۳/۰۶۵ کیلوگرم

553,200 تومان

وزن سیم ۲.۵ دامغان : ۳/۰۶۵ کیلوگرم

552,200 تومان

وزن سیم ۲.۵ دامغان : ۳/۰۶۵ کیلوگرم

896,000 تومان

وزن سیم ۴ دامغان :۴/۴۶۵ کیلوگرم

با نشان استاندارد واقعی

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

895,000 تومان

وزن سیم ۴ دامغان :۴/۴۶۵ کیلوگرم

با نشان استاندارد واقعی

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

1,343,000 تومان

وزن سیم۶ دامغان: ۶/۵۳۰ کیلوگرم

با نشان استاندارد واقعی

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

1,342,000 تومان

وزن سیم۶ دامغان: ۶/۵۳۰ کیلوگرم

با نشان استاندارد واقعی

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

وزن سیم 2.5 ثامن خراسان: 2/510 کیلوگرم

وزن سیم 1.5 ثامن : 1/560 کیلوگرم

وزن سیم 2.5 ثامن خراسان: 2/510 کیلوگرم

وزن سیم 2.5 ثامن خراسان: 2/510 کیلوگرم

وزن سیم 1.5 ثامن : 1/560 کیلوگرم

وزن سیم 4 آذرپرتو : 3/690 کیلوگرم

وزن سیم 4 آذرپرتو : 3/690 کیلوگرم

347,300 تومان

وزن سیم ۱.۵ دامغان : ۲/۰۶۰ کیلوگرم

347,300 تومان

وزن سیم ۱.۵ دامغان : ۲/۰۶۰ کیلوگرم

552,200 تومان

وزن سیم ۲.۵ دامغان : ۳/۰۶۵ کیلوگرم

895,000 تومان

وزن سیم ۴ دامغان :۴/۴۶۵ کیلوگرم

1,342,000 تومان

وزن سیم۶ دامغان: ۶/۵۳۰ کیلوگرم

347,300 تومان

وزن سیم ۱.۵ دامغان : ۲/۰۶۰ کیلوگرم

895,000 تومان

وزن سیم ۴ دامغان :۴/۴۶۵ کیلوگرم

552,200 تومان

وزن سیم ۲.۵ دامغان : ۳/۰۶۵ کیلوگرم

552,200 تومان

وزن سیم ۲.۵ دامغان : ۳/۰۶۵ کیلوگرم

347,300 تومان

وزن سیم ۱.۵ دامغان : ۲/۰۶۰ کیلوگرم

895,000 تومان

وزن سیم ۴ دامغان :۴/۴۶۵ کیلوگرم

سیم ارت 0.5*1 سهند دامغان
سیم ارت 0.5*1 سهند دامغان 100 متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم ارت 0.75*1 سهند دامغان
سیم ارت 0.75*1 سهند دامغان 100 متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم ارت 1*1 سهند دامغان
سیم ارت 1*1 سهند دامغان 100 متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم ارت 10*1 سهند دامغان
سیم ارت 10*1 سهند دامغان 100 متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم ارت 16*1سهند دامغان
سیم ارت 16*1 سهند دامغان 100 متر استاندارد دارای شماره ردیابی
136,800 تومان

سیم افشان ۰.۵×۱ سهند دامغان
۱۰۰متر
استاندارد
دارای شماره ردیابی

سیم افشان 0.75*1 سهند دامغان
سیم افشان 0.75*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
189,300 تومان
سیم افشان 1*1 سهند دامغان
سیم افشان 1*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
247,000 تومان
سیم افشان 10*1 سهند دامغان
سیم افشان 10*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم افشان 16*1 سهند دامغان
سیم افشان 16*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم خشک 0.5*1 سهند دامغان
سیم خشک 0.5*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم خشک 0.75*1 سهند دامغان
سیم خشک 0.75*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم خشک 1*1 سهند دامغان
سیم خشک 1*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم خشک 1.5*1 سهند دامغان
سیم خشک 1.5*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم خشک 2.5*1 سهند دامغان
سیم خشک 2.5*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم خشک 4*1 سهند دامغان
سیم خشک 4*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم خشک 6*1 سهند دامغان
سیم خشک 6*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم خشک 10*1 سهند دامغان
سیم خشک 10*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم خشک 16*1 سهند دامغان
سیم خشک 16*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

سیم ۱.۵ زحل
استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی
وزن حدودی ۲.۰۱۵
(ضخامت رشته ها
تقریبا برابر با سهند دامغان)
۱۰۰متر کامل
نوع آلیاژ مس

بالای ۱۰میلیون ۲۹۱۳۵۰ ت
بین۵ الی ۱۰ میلیون ۲۹۴۲۰۰
زیر ۵میلیون ۲۹۷۰۰۰ ت

سیم ۲.۵ زحل
استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی
وزن حدودی ۲.۹۷۵
ضخامت رشته ها
تقریبا برابر با سهند دامغان
۱۰۰متر کامل
مس
بالای ۱۰میلیون ۴۷۴۶۰۰ ت
بین۵ الی ۱۰ میلیون ۴۷۹۲۰۰
زیر ۵میلیون ۴۸۳۸۰۰ ت

سیم ۱.۵ زحل
استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی
وزن حدودی ۲.۰۱۵
(ضخامت رشته ها
تقریبا برابر با سهند دامغان)
۱۰۰متر کامل
نوع آلیاژ مس

بالای ۱۰میلیون ۲۹۱۳۵۰ ت
بین۵ الی ۱۰ میلیون ۲۹۴۲۰۰
زیر ۵میلیون ۲۹۷۰۰۰ ت

سیم ۲.۵ زحل
استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی
وزن حدودی ۲.۹۷۵
ضخامت رشته ها
تقریبا برابری با سهند دامغان
۱۰۰متر کامل
مس
بالای ۱۰میلیون ۴۷۴۶۰۰ ت
بین۵ الی ۱۰ میلیون ۴۷۹۲۰۰
زیر ۵میلیون ۴۸۳۸۰۰ ت

سیم ۱.۵ زحل
استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی
وزن حدودی ۲.۰۱۵
(ضخامت رشته ها
تقریبا برابر با سهند دامغان)
۱۰۰متر کامل
نوع آلیاژ مس

بالای ۱۰میلیون ۲۹۱۳۵۰ ت
بین۵ الی ۱۰ میلیون ۲۹۴۲۰۰
زیر ۵میلیون ۲۹۷۰۰۰ ت

سیم ۲.۵ زحل
استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی
وزن حدودی ۲.۹۷۵
ضخامت رشته ها
تقریبا برابر با سهند دامغان
۱۰۰متر کامل
مس
بالای ۱۰میلیون ۴۷۴۶۰۰ ت
بین۵ الی ۱۰ میلیون ۴۷۹۲۰۰
زیر ۵میلیون ۴۸۳۸۰۰ ت

سیم ۱.۵ زحل
استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی
وزن حدودی ۲.۰۱۵
(ضخامت رشته ها
تقریبا برابر با سهند دامغان)
۱۰۰متر کامل
نوع آلیاژ مس

بالای ۱۰میلیون ۲۹۱۳۵۰ ت
بین۵ الی ۱۰ میلیون ۲۹۴۲۰۰
زیر ۵میلیون ۲۹۷۰۰۰ ت

سیم ۲.۵ زحل
استاندارد واقعی
دارای شماره ردیابی
وزن حدودی ۲.۹۷۵
ضخامت رشته ها
تقریبا برابر با سهند دامغان
۱۰۰متر کامل
مس
بالای ۱۰میلیون ۴۷۴۶۰۰ ت
بین۵ الی ۱۰ میلیون ۴۷۹۲۰۰
زیر ۵میلیون ۴۸۳۸۰۰ ت

بازیابی

تصویرمحصولاتقیمتدسته بندیتوضیحاتوزنبرند
559,000 تومان

کابل 1.5

آذر پرتو

100 یاردی یا 90 متری

مس

ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

1,253,000 تومان

کابل 2.4

آذر پرتو

100 یاردی یا 90 متری

مس

ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

859,000 تومان

کابل 2.5

آذر پرتو

100 یاردی یا 90 متری

مس

ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

353,400 تومان

کابل 0.5*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

514,200 تومان

کابل 75*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

890,700 تومان

کابل 1.5*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

890,700 تومان

کابل 2.5*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

647,000 تومان

کابل 1*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

2,216,000 تومان

کابل 4*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

3,119,000 تومان

کابل 6*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

33,400 تومان

کابل 6*2 خشک

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

1,255,000 تومان

کابل 1.5*3

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

1,990,300 تومان

کابل 2.5*3

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

1,630,500 تومان

کابل 1.5*4

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

2,547,000 تومان

کابل 2.5*4

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

4,038,000 تومان

کابل 4*4

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

6,200,000 تومان

کابل 6*4

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

1,127,000 تومان

کابل کولر 1*4

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

1,162,000 تومان

کابل کولر 1.5*4

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

1,943,000 تومان

کابل کولر 1.5*5

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

514,200 تومان

کابل سفید 0.75*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

647,000 تومان

کابل سفید 1*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

890,700 تومان

کابل سفید 1.5*2

سهند دامغان

استاندارد

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

کابل 10*2 سهند دامغان
سیم ارت 10*2 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
کابل 0.5*3 سهند دامغان
کابل 0.5*3 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
کابل 1*3 سهند دامغان
کابل 1*3 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
875,200 تومان
کابل 0.75*3 سهند دامغان
کابل 0.75*3 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
کابل 4*3 سهند دامغان
کابل 4*3 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
3,025,000 تومان
کابل 0.75*4 سهند دامغان
کابل 0.75*4 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
کابل 1*4 سهند دامغان
کابل 1*4 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
کابل 2.5*5 سهند دامغان
کابل 2.5*5 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
1,998,000 تومان
کابل خشک 4*2 سهند دامغان
کابل خشک 4*2 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
کابل کولر 1*5 سهند دامغان
کابل کولری 1*5 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
کابل کیسه ای 0.5*2 سهند دامغان
کابل کیسه ای 0.5*2 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
316,500 تومان
کابل کیسه ای 0.75*2 سهند دامغان
کابل کیسه ای 0.75*2 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
466,000 تومان
کابل کواکسیال آرجی rg59
مزایای کابل کواکسیال ارجی rg59 _  پهنای باند نسبتا وسیع مورد نیاز اکثر سرویس های مخابراتی و انتقال مناسب تصویر _  ظرفیت بالای انتقال ، حداکثر پهنای باند ۳۰۰ مگاهرتز _  دوام و پایداری خوب _  پایین بودن مخارج نگهداری معایب _  مخارج بالای نصب _  نصب مشکل تر نسبت به کابل های دیگر _  افت سیگنال در فواصل زیاد _  نیاز به استفاده از عناصر خاص برای انشعابات توجه : بهتر است جهت کابل کشی از فیش BNC کیفیت بالا در هر دو نوع فیش BNC پرسی و فیش BNC پیچی استفاه شود
کابل دوربین ترکیبی
شرکت سازنده: بلدن
نوع کابل : RG59 ترکیبی
متراژ حلقه : 305 متری
بسته بندی : کارتنی
جنس روکش : روکش پلی اتیلن شیلد دار و فویلدار
تعداد شیلد : 96 رشته
مغز کابل قطر 7
دو رشته برق نمره 0/50
کابل (کنترل شیلد) 1.5*2 سهند دامغان
کابل (کنترل شیلد) اندازه: 1.5*2
890,700 تومان
کابل (کنترل شیلد) 1*2 سهند دامغان
کابل (کنترل شیلد) اندازه: 1*2
647,000 تومان
کابل (کنترل شیلد) 2.5*2 سهند دامغان
کابل (کنترل شیلد) اندازه: 2.5*2
1,438,000 تومان
کابل (کنترل شیلد) 1.5*3 سهند دامغان
کابل (کنترل شیلد) اندازه 1.5*3
1,255,000 تومان