برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع سیم روکار را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

بازیابی

تصویرمحصولاتقیمتدسته بندیتوضیحاتبرندوزن
211,000 تومان
سیم روکار 75 آذر پرتو 100 یاردی یا 90 متری مس ضخامت رشته ها کمتر از دامغان
375,000 تومان

سیم روکار 1.5

آذر پرتو

100 یاردی یا 90 متری

مس

ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

572,000 تومان

سیم روکار 2.5

آذر پرتو

100 یاردی یا 90 متری

مس

ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

285,400 تومان

سیم روکار 0.5*2

سهند دامغان

استاندارد واقعی

(شماره ردیابی)

تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

لیست قیمت عمده سیم

395,500 تومان

سیم روکار 75*2

سهند دامغان

استاندارد واقعی

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

لیست قیمت عمده سیم

495,800 تومان

سیم روکار 1*2

سهند دامغان

استاندارد واقعی

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

729,000 تومان

سیم روکار 1.5

سهند دامغان

استاندارد واقعی

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

لیست قیمت عمده سیم

1,136,500 تومان

سیم روکار 2.5

سهند دامغان

استاندارد واقعی

(شماره ردیابی)

100 متری تمام مس

ضخامت رشته ها استاندارد

سیم روکار 0.35*2 سهند دامغان
بند تخت 0.35*2 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
207,500 تومان
سیم شیشه ای 0.35*2 سهند دامغان
سیم شیشه ای 0.35*2 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
سیم شیشه ای 0.5*2 سهند دامغان
سیم شیشه ای 0.5*2 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
292,000 تومان
سیم شیشه ای 0.75*2 سهند دامغان
سیم شیشه ای 0.75*2 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
404,000 تومان
207,500 تومان