برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع داکت سوپیتا را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Reset

تصویرنامقیمت
داکت 10*10 ساده سوپیتا
داکت 10*10 ساده سوپیتا هر بسته 100متری قیمت به ارزای متر می باشد.
5,700 تومان
داکت 16*16 میلی متر ساده سوپیتا
داکت 16*16 ساده سوپیتا هر بسته 120 متری قیمت به ارزای متر می باشد.
داکت 20*20 ساده سوپیتا
داکت 20*20 ساده سوپیتا هر بسته 90 متری قیمت به ارزای متر می باشد.
9,800 تومان
داکت 20*25 ساده سفید سوپیتا
داکت 20*25 ساده سوپیتا هر بسته 24 متری قیمت به ارزای متر می باشد.
10,500 تومان
داکت 30*30 ساده سفید سوپیتا
داکت 30*30 ساده سوپیتا هر بسته 40 متری قیمت به ارزای متر می باشد.
17,300 تومان
داکت 30*50 میلی متر ساده سوپیتا
داکت 30*50 میلی متر ساده سوپیتا
داکت 30*50 ساده سوپیتا هر بسته 24 متری قیمت به ارزای متر می باشد.
29,000 تومان
داکت 40*60 ساده سوپیتا
داکت 40*60 ساده سوپیتا هر بسته 32 متری قیمت به ارزای متر می باشد.
35,500 تومان
داکت-90در40 سوپیتا
داکت 40*90ساده سوپیتا
داکت 40*90 ساده سوپیتا هر بسته 24 متری قیمت به ارزای متر می باشد.
47,000 تومان
داکت-15در10
داکت 10*15میلی متر چسبی سوپیتا
داکت 10*15 چسبی سوپیتا هر بسته 90 متری قیمت به ارزای متر می باشد.
8,800 تومان
داکت 20*20 چسبی سوپیتا
داکت 20*20 چسبی سوپیتا هر بسته 90 متری قیمت به ارزای متر می باشد.
14,300 تومان
داکت 10*10 چسبی سوپیتا
داکت ۱۰*۱۰ چسبی سوپیتا هر بسته ۱۰۰متری قیمت به ارزای متر می باشد.
8,000 تومان
داکت 10*10 ساده برند سوپیتا
داکت 20*25 میلی متر چسبی سوپیتا
داکت 20*25 چسبی سوپیتا هر بسته 90 متری قیمت به ارزای متر می باشد.
15,800 تومان
داکت-40در30 سوپیتا
داکت 30*40 ساده سوپیتا
داکت 40*40 ساده سوپیتا هر بسته 32متری قیمت به ارزای متر می باشد.
19,000 تومان
داکت 50*100 ساده سوپیتا
داکت 50*100ساده سوپیتا هر بسته 100متری قیمت به ارزای متر می باشد.